Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Norlip A/S

førende indenfor udvikling og produktion af fleksible plastemballager.

Generelle salgsbetingelser

1 Anvendelse.

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, salg, leverancer fra Norlip A/S (herefter Sælger), såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Købers almindelige betingelser finder ikke anvendelse.

2 Aftaleindgåelse.

2.1 Kun skriftlige tilbud er bindende. Et tilbud afgivet af Sælger er en opfordring til køber om at gøre tilbud. Endelig aftale anses først for indgået, når Sælger, efter modtagelsen af købers ordre, har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse.

2.2 Ændringer og/eller tilføjelser til ordren er betinget af Sælgers skriftlige accept..

2.3 Ordrebekræftelsen skal kontrolleres straks efter modtagelsen, da senere reklamationer som følge af fejl i ordrebekræftelsen ikke accepteres.

3 Tilbud og priser.

3.1 Samtlige tilbudte og aftalte priser er gældende eksklusiv moms og skal betragtes som dagspriser med forbehold for officielle dokumenterede lønstigninger, prisstigninger på div. materialer, kursændringer, ændringer i toldafgift samt forbrugsskatter af enhver art. Alle priser er eksklusiv udgifter til klicheer og tegninger.

3.2 Sælger har ret til godtgørelse for dokumenterede omkostningsstigninger i tiden efter tilbudsdatoen indtil endelig ordrebekræftelse, som følge af ændringer i råvarepriser, indkøbspriser, produktionspriser, valutakurser, offentlige skatter og afgifter mv. – særligt for så vidt angår udsving på plastråvaren på +/- 10 % forbeholder Sælger sig ret til at regulere priserne.

4 Levering.

4.1 Sælger leverer produktet til den tid, som fremgår af ordrebekræftelsen. Sælger kan i øvrigt levere før dette tidspunkt, med mindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt med køber..

4.2 Alle leverancer leveres fragtfrit i områderne Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland ved køb over kr. 5.000 ekskl. moms, klicheomkostninger og serviceydelser. Ved køb under kr. 5.000 ekskl. moms, klicheomkostninger og serviceydelser afholder køber samtlige fragtomkostninger.

4.3 Opgivne leveringstider er omtrentlige indtil endelig leveringstid er bekræftet over for køber. Hvis leveringstid er oplyst med et uge tal, kan det betyde at leverancen først modtages den først kommende hverdag i den næstfølgende uge på grund af fragttiden. Dellevering er tilladt, med mindre andet er aftalt.

4.4 Forsinkelse berettiger kun køber til at hæve handlen, såfremt han samtidig med ordreafgivelsen har betinget sig et nøjagtigt leveringstidspunkt. Levering senest 10 arbejdsdage efter det aftalte leveringstidspunkt anses i intet tilfælde for forsinkelse.

4.5 Det aftalte leveringstidspunkt kan udskydes i det omfang forsinkelsen skyldes strejke, lockout, forsinket eller forhindret tilførsel/levering fra underleverandør, eller anden force majeure, som ikke er nævnt her. Ved leveringer med tryk skal køber overholde de af Sælger udstukne tidsfrister af kliche-materiale samt godkendelse af korrektur/cromalin, da leveringstidspunktet ellers vil blive rykket, i forhold til trykkeriets planlægning.

4.6 Forsinket levering berettiger kun køber ret til erstatning, såfremt dette er aftalt i forbindelse med ordreafgivelsen.

4.7 Sælger er udelukkende ansvarlig for forsinkelse i det omfang køber dokumenterer, at køber har lidt et direkte tab som følge af forsinkelsen.

4.8 Køber fortaber sin ret til erstatning i det omfang køber ikke har fremsat skriftligt krav herom inden 30 kalenderdage efter, at levering skulle have fundet sted.

4.9 Et erstatningskrav som følge af Sælgers forsinkelse kan aldrig overstige fakturabeløbet for den solgte ydelse med tillæg af transportomkostninger.

4.10 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af profit eller avance, tabt arbejdsfortjeneste eller andre følgeskader.

4.11 Skyldes forsinkelsen købers forhold, har Sælger ret til at udskyde leveringstiden eller annullere aftalen for så vidt angår den pågældende leverance, uden ansvar for Sælger, lige som Sælger er berettiget til at afkræve køber eventuelle omkostninger og tab ved en sådan udskydelse eller annullation.

4.12 Hvis køber ikke kan modtage leverancen til den aftalte tid, er alle omkostninger og risic i i forbindelse med opbevaring, transport etc. på købers regning, indtil leverancen kan finde sted.

Generelle salgsbetingelser

5 Ansvar for mangler.

5.1 Køber skal straks ved modtagelsen underkaste leverancen en grundig undersøgelse med henblik på at sikre, at de leverede produkter er mangelfrie såvel i henseende til kvalitet som kvantitet. Mangler, som burde være opdaget af køber ved en sådan undersøgelse, kan ikke efterfølgende gøres gældende.

5.2 Måtte en vare være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke Sælger er ansvarlig, må Sælger inden for en efter omstændighederne rimelig tidsfrist erstatte, eller udbedre den fejlbehæftede/mangelfulde vare, forudsat at køber inden 3 uger efter varens modtagelse skriftligt underretter Sælger om manglen/fejlen. Overskrides denne frist bortfalder købers adgang til reklamation.

6 Returnering.

6.1 Returnering af reklamerede varer må kun finde sted efter Sælgers forudgående accept og sker for købers risiko. Returneres en vare uden forudgående aftale med Sælger, kan Sælger nægte modtagelse eller returnere varen for købers regning.

7 Ansvar.

7.1 Sælger er alene ansvarlig for personskade eller tingsskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger eller andre, som denne har ansvaret for, og i så fald hæfter Sælger kun 1 år fra varens overgivelse til køber, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

7.2 Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen; (i) på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse eller (ii) på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

7.3 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tab af profit eller avance, tabt arbejdsfortjeneste eller andre følgeskader eller indirekte tab.

7.4 I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme omfang som Sælgers ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 7.

8 Fakturering og betaling.

8.1 Såfremt de Indgåede betalingsbetingelser overskrides, pålægges der 1,5% rente pr. påbegyndt måned.

8.2 Sælger er berettiget til at opkræve rykkergebyr på kr. 100,00, såfremt køber ikke betaler i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

9 Tolerancer.

9.1 Sælger forbeholder sig ret til følgende tolerancer: · Kvantum på ordrestørrelser over 25.000 stk. +/- 10% · Kvantum på ordrestørrelser under 25.000 stk. +/- 25% · Godstykkelser +/- 10% på den teoretiske vægt · Bredde/længde +/- 5%

9.2 Sælger forbeholder sig ret til, at der for varer med tryk samt indfarvning af folier, er en vis variation i farvenuancer. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til en vis tolerance i placering af tryk, samt en vis tolerance i register under trykning.

9.3 Sælger skal holdes skadesløs med hensyn til trykfejl såfremt køber selv leverer klicheer til trykning af varen. Samtlige trykfarver, herunder i særdeleshed de matte farver, kan have en afsmittende effekt, hvilket bliver mere markant jo større trykfladen bliver. Køber er forpligtet til selv at oplyse tredjemand omkring de beskrevne forhold om trykfejl og farvenuancer.

9.4 Med hensyn til trykdesign er det købers pligt at sikre sig, at tredjemands immaterielle rettigheder, herunder copyrights, trademarks, mønsterbeskyttelse mv., ikke krænkes.

10 Ejendomsforbehold.

10.1 I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, forbliver ejendomsretten til de leverede produkter hos Sælger, indtil betaling med eventuelle påløbne renter og gebyrer er betalt.

10.2 Klicheer, tegninger og trykprøver kan opbevares hos Sælger i op til 3 år efter sidste anvendelsesdato, hvorefter de vil blive sendt retur for købers regning. Ønsker køber ikke materialet retur vil det blive destrueret.

10.3 Køber kan til enhver tid rekvirere klichemateriale som opbevares hos Sælger, og som er købers retmæssige ejendom.

11 Lovvalg og værneting.

11.1 Enhver tvist mellem Sælger og køber skal afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting.

Bliv ringet op